cs

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje

Mgr. Michaela Zezulková, advokát se sídlem Valašská bystřice 533, 756 27, IČO 02207591, č. ev. ČAK 17042 (dále jen "advokát"), je advokátem poskytujícím kvalitní právní poradenství v oblasti generální právní praxe, s čímž je spojeno zpracovávání osobních údajů klientely advokáta. 

V rámci závazku advokáta k ochraně soukromí klientů advokát přijal opatření k ochraně osobních údajů, aby byly naplněny požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") i požadavky platných právních předpisů. 

Transparentnost a účel zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze k účelům, které jsou nezbytné pro bezpečné, účinné a efektivní poskytování služeb advokáta a pro dodržování právních předpisů. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, jejichž rozsah a druh je nezbytný k příslušným účelům a které nám poskytujete, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo jiného média, jako jsou například webové kontaktní formuláře. 

1. Informace o změnách v legislativě (právní aktualizace, právní upozornění a ostatní oběžníky) 

Přejeme si, aby naši klienti a ostatní osoby měli přístup k našim rozsáhlým právním a obchodním znalostem a využívali je. Proto v nepravidelných intervalech zasíláme klientům právní aktualizace a právní upozornění, které obsahují odborné informace týkající se nové legislativy a nově publikované judikatury. V souvislosti s výše uvedeným zpracováváme pouze následující osobní údaje: jméno, příjmení a emailovou adresu pro účely informování příjemců o aktualitách v oblasti práva. Takové informace jsme oprávněni zasílat na základě klientem poskytnutého souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu, který vychází z našeho stávajícího nebo dřívějšího obchodního vztahu. 

2. Informace předané mezi klientem a právním zástupcem 

Při poskytování právních služeb našim klientům můžeme zpracovávat osobní údaje získané jménem našich klientů. Ačkoli k tomuto zpracování dochází výjimečně a příležitostně, můžeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsme získali od klienta nebo jménem klienta od třetích stran. K tomu máme právo v rámci plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. 

Časový rámec potřebný pro zpracování vašich osobních údajů 

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny, nebo po dobu požadovanou právními předpisy. Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro provozování naší činnosti nebo to vyžadujete Vy nebo právní předpisy a jiné právní postupy. Vaše osobní údaje za žádných okolností neprodáváme třetím stranám. 

Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů 

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů máte následující práva: právo na přístup (čl. 15 GDPR); právo na opravu (čl. 16 GDPR); právo na výmaz (čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), právo vznést námitky (čl. 21 GDPR); a právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů. 

Vaše práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu: michaela@ak-mz.cz nebo písemně na adrese sídla advokáta. Stížnost můžete podat také u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného státního orgánu.


Zásady pro používání souborů cookie

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako "zařízení") a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku "nápověda", "možnosti" nebo "předvolby", kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Podmínky používání webových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.ak-mz.cz je Mgr. Michaela Zezulková, advokát, se sídlem Valašská Bystřice 533, 756 27, č. ev. ČAK 17042 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Internetové stránky www.ak-mz.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.ak-mz.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.ak-mz.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.ak-mz.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.ak-mz.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.ak-mz.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.ak-mz.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.ak-mz.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Informační povinnost správce osobních údajů dle předpisů GDPR, v souvislosti s dotčeným zpracováním osobních údajů, tj. zejména poskytnutí detailní informace o zpracování předmětných osobních údajů a o právech subjektů údajů, je plněna vždy v rámci příslušné sekce internetových stránek věnované dotčené službě, jako integrální součást webového formuláře. 

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré klientské informace jsou chráněny povinností mlčenlivosti provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 25. 5. 2018.